• 088-292-6461

สปีช อาร์ต เซ็นเตอร์ (Speech Art Center) ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

หน้าหลัก

เว็บหลัก คลิ๊กที่นี่

    www.speechartcenterthailand.com

 

  ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น

   ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี 

   ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ

   ถูกหลักการสื่อสารที่สุด

   เน้นฝึกปฏิบัติและเรียนรู้

    Two-Way Communication

        ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะ SAC  

     คอร์สฝึกพูด ที่ได้ผลดี

    มีศิลปะในการพูด

    กล้าแสดงออก

    บุคลิกดี การพูดโดดเด่น

 

     เปิดรับสมัครแล้ว  

  ศิลปะการพูด

    และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

    อบรม เสาร์-อาทิตย์ 

   21-22 สิงหาคม 2564

   8,900 บาท

  สถานที่ สาทรนครทาวเวอร์

   (ติดBTSช่องนนทรี)

   เวลา 9.30-16.30 น.

   พร้อมอาหารกลางวัน,เบรค,เอกสาร,วุุฒิบัตร

   safety:แจก face shield ทุกท่าน

   อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป

 

    สำหรับ คอร์ส 

   เรียนส่วนตัว 1 วัน

    เลือกวันเรียนได้ 

 

    พัฒนาตนเอง เพื่อความสำเร็จ

 

   Smart Training by Aj.Tong

    อ.พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง)

    จบการศึกษาปริญญาโทจาก

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

      สถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ

     ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

       สูงที่สุดของประเทศไทย

   วุฒิศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

        การจัดการการพัฒนาสังคม(NIDA)

        (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

        เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคคล

        ผู้จัดการองค์กรชั้นนำก่อนวัย 30

        ผู้บริหารพัฒนาบุคคลบริษัทชั้นนำ

       พิธีกร,วิทยากร,ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ

      อ่านสปอตโฆษณา,เสียงจิงเกิ้ล

     สถานีวิทยุ FM 94.0 MHz

      ได้รับรางวัลการพูดสุนทรพจน์ดีเด่น

     จากประธานชมรมการพูด

    แห่งประเทศไทย

     ได้รับโล่ห์รางวัลและเสื้อสามารถ

    กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น

     (เป็นประธานและผู้นำเสนอผลงาน)

      ได้รับรางวัลผู้บริหารระบบบริหารงาน

      คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

 

รูปแบบอบรมการพูด : 

   ♦เรียนกลุ่มย่อย 

   ♦เน้นการฝึกปฏิบัติ

   ♦ให้คำแนะนำรายบุคคล

   เพื่อพัฒนาทักษะการพูดอย่างเต็มที่ 

และมีประสิทธิภาพมากที่สุดให้กับผู้เรียน

  

การพูด ไม่ใช่แค่ได้พูด จะต้องพูดให้เป็น

การพูดเป็น พูดได้ดี จะก่อให้ประสบผลสำเร็จ

เจริญ ก้าวหน้า ของบุคคลในทุกสายอาชีพ

การพูดได้ดีจะต้องมีหลักวิชาการพูดที่ถูกต้อง

หากพูดโดยขาดความมั่นใจ

เสียงสั่น ไม่กล้าสบตา มือไม้วางไม่ถูก

ทำให้เสียบุคลิกอย่างมาก

ขึ้นต้นพูดไม่ดี พูดวกวนไปมา ที่เตรียมไม่พูด

แต่ไปพูดที่ไม่ได้เตรียม สรุปจบไม่เป็นเรื่อง

ปัญหาเหล่านี้ อย่าปล่อยผ่าน เพราะจะเป็น

อุปสรรคต่อผลสำเร็จของท่าน 

พัฒนาทักษะการพูดเชิงปฏิบัติการ ด้วยการ

เรียนรู้แบบ Two-Way Communication

เห็นผลดีจริง อบอุ่น คุ้มค่า ปรึกษาได้ตลอดไป 

ฝึกการพูด พูดดีได้ อย่างมั่นใจ

 

     หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ท่านมีทักษะการพูด

และการนำเสนอที่โดดเด่น แตกต่างจากผู้อื่น

พูดดีได้อย่างมั่นใจ

 

♦เรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้องตามหลัก

  ศิลปะการสื่อสาร จะช่วยให้ท่านมีการ

  พูดที่ดีได้

♦พัฒนาจากคนที่กลัวการพูดเปลี่ยนให้

  กลายเป็นคนกล้าที่จะพูด กล้าแสดงออก

  ได้อย่างมั่นใจ

♦เรียนรู้การสร้างโครงเรื่องที่ดี จะสร้างความ

  ประทับใจ ให้แก่ผู้ฟัง

♦การใช้น้ำเสียงและท่าทางประกอบการพูด

  เพื่อทำให้ การนำเสนอเปี่ยมพลัง

♦พัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การยืน

  เดิน นั่ง และการไหว้ ที่เสริมบุคลิกภาพ

  ให้น่าเชื่อถือ ศรัทธา 

 

"คำพูด เปลี่ยนชีวิต"

โทมัส เอดิสัน

                     

"สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก

  ล้วนเกิดขึ้นได้จาก

  คนที่มีความพยายาม

   แม้จะดูเหมือนว่า

    เป็นไปไม่ได้เลย"

 เดล คาร์เนกี

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง) 

ศศ.บ.,พบ.ม.(NIDA)

 

    อาจารย์ต้อง ได้ศึกษาทางด้านยุทธศาสตร์

การพัฒนา ภาวะผู้นำ ซึ่งผู้นำจะต้องมีทักษะที่

สำคัญที่สุดคือ ทักษะด้านการสื่อสาร ผู้นำจะ

ต้องแสดงออก ถึงการสื่อสารที่มีทักษะสูง

จะต้องมีความสามารถในด้านการพูด การ

สื่อสารเป็นทักษะที่ทุกสาขาอาชีพจะต้องมี

เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบ

ความสำเร็จ 

    ทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ ตามหลักของ

เดล คาร์เนกี เป็นหลักสูตรที่มีหลักการอันทรง

คุณค่า หนึ่งในบุคคลที่ผ่านหลักสูตรของ เดล

คาร์เนกี และประสบความสำเร็จระดับโลกคือ

วอร์เรน บัฟเฟตต์

    อาจารย์ต้องได้นำศาสตร์การพัฒนา ภาวะ

ผู้นำ ทักษการสื่อสาร หลักวิชาการสื่อสารและ

การพัฒนาบุคลิกภาพ จากการศึกษาทางด้าน

ศิลปะการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

(Communication Arts) ทักษะการสื่อสาร

ภาวะผู้นำ ศาสตร์การพัฒนา Social

Development Management และ

ประสบการณ์ด้านการพูดการสื่อสารต่างๆ 

มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน โดยจัดรูปแบบการ

สอนเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสาร การพูด

ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ให้กับผู้เรียน โดยมีความเชื่อที่ว่า การมีทักษะ

การพูดที่ดี หรือเป็นนักพูดที่ดีนั้น จะต้องมี

พื้นฐานความรู้มาจาก ความเข้าใจในหลัก

การพูดที่ถูกต้อง ตามหลัก ศิลปะการสื่อสาร

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับการ

ฝึกฝน และเรียนรู้ทักษะการพูดที่ถูกต้อง ทำให้

ผู้เรียนสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสร้างโครงเรื่องที่ดี และพูดดีได้อย่าง

มั่นใจ ความรู้ที่ได้รับจะอยู่ติดตัวไปตลอดชีวิต

เป็นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

     อาจารย์ต้อง ได้มีโอกาสเป็นพิธีกร ในงาน

การปาฐกถาธรรม เรื่อง ครองตน ครองคน

ครองงาน โดย พระพยอม กัลยาโณ หรือ

พระราชธรรมนิเทศ พระนักเทศน์ นักพัฒนา

เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และประธานมูลนิธิ

สวนแก้ว

     พิธีกร ในงานการประชุมเชิงวิชาการ การ

สื่อสารมวลชน โดยศาสตราจารย์ คุณหญิง

เต็มสิริ บุณยสิงห์ นักการศึกษา นักเขียน และ

นักพูดชั้นนำ ของประเทศไทย

     พิธีกร ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ธนาคารกรุงเทพ

จำกัด(มหาชน) พิธีกรงานมงคลสมรส พิธีกรงาน

เปิดกิจการและอื่นๆ

     วิทยากรฝึกอบรม ศิลปะการพูดที่ประทับใจ,

ศิลปะการสื่อสารสำหรับการขายและการตลาด,

การทำงานร่วมกันเป็นทีม,การสร้างจิตสำนึกใน

การให้บริการ,ระบบควบคุมคุณภาพ Quality

Control Circle (QCC),ระบบบริหารงาน

คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

     ได้มีโอกาสร่วมจัดรายการวิทยุ อ่านสปอต

โฆษณา เสียงจิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุ FM

94.0 MHz

     อาจารย์ต้อง เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย

พัฒนาบุคคล บริษัทชั้นนำหลายแห่ง

     ได้รับรางวัล การพูดสุนทรพจน์ดีเด่น

จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย 

     ได้รับโล่ห์รางวัล และได้รับเสื้อสามารถ

กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น (เป็นประธานและ

ผู้นำเสนอผลงาน)

     ได้รับรางวัล ผู้บริหารระบบบริหารงาน

คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000

(International Standard

Organization)

             

 

การพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ

เป็นการพัฒนาตนเองที่สำคัญ

เพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่

เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

 

 

การฝึกการพูด ด้วยคอร์สฝึกพูด หลักสูตรนี้

จะพัฒนาให้ท่านมีบุคลิกภาพและการพูดที่ดีขึ้น

  กล้าพูด กล้าแสดงออก เรียนรู้หลักการพูด

ที่ถูกต้อง เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ เทคนิค

การสร้างโครงเรื่องที่ดี เรียนการพูดตามหลัก

ศิลปะการสื่อสาร ทำให้พูดได้อย่างมั่นใจ

และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

 

        บุคลิกดี พูดเด่น เป็นสง่า        

ไม่ประหม่า ตื่นกลัว มัวหลบเร้น

     จงเชื่อมั่น ศรัทธา กล้าจะเป็น     

ผู้โดดเด่น วาทะล้ำ นำเจริญ

 

 

อ.พุฒิชาย (อ.ต้อง)

วิทยากร

 

 ♦ศศ.บ.,พบ.ม.(NIDA)

 ♦ผู้จัดการก่อนวัย30

 ♦ผู้บริหารพัฒนา

   บุคคลบริษัทชั้นนำ

   หลายแห่ง

  ♦พิธีกร&วิทยากร

  ♦ผู้ร่วมจัด

   รายการวิทยุ&

   อ่านสปอตโฆษณา&

   เสียงจิงเกิ้ลสถานีวิทยุ

   FM 94.0 MHz

  ♦ได้รับรางวัลการพูด

   สุนทรพจน์ดีเด่น

   จากประธาน

    ชมรมการพูด

     แห่งประเทศไทย

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร

หลักสูตร

 

ศิลปะการพูด

และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

รูปแบบหลักสูตร

  ♦Public Training

    (จัดอบรมทั่วไป)

  ♦In-house Training

    (จัดอบรมในองค์กร กรุงเทพและปริมณฑล)

  ♦Private Training

    (จัดอบรมส่วนตัว)

 

ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ

หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านศิลปะการสื่อสาร ทั้งหลักการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งการพูดและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

การพัฒนาการพูด ฝึกการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต  

คอร์สฝึกพูด จะช่วยทำให้ผู้นำมีการพัฒนาการพูดที่ดี ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีศิลปะในการพูด มีทักษะการพูดดี และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความศรัทธา ไว้วางใจ และเชื่อมั่นต่อตัวผู้นำ

เรียนการพูด ด้วยหลักสูตร  ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะการพูด และปรับปรุงบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้

 

 

ศิลปะการพูดผู้นำ

หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูด สำหรับผู้นำ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านทักษะการพูดของผู้นำ ภาวะผู้นำ ศิลปะการสื่อสาร หลักการพูด การสื่อสารกับคนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการพูดและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

การพัฒนาทักษะการพูด ฝึกการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต  

คอร์สฝึกพูด จะช่วยทำให้ผู้นำมีการพัฒนาการพูดที่ดี ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีศิลปะในการพูด มีทักษะการพูดดี และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความศรัทธา ไว้วางใจ และเชื่อมั่นต่อตัวผู้นำ 

 

เรียนการพูด ด้วยหลักสูตร  ศิลปะการพูด สำหรับผู้นำ จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะการพูด และการพูดนำเสนอได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

♦ทักษะการพูดของผู้นำ

♦ภาวะผู้นำ การนำ การสื่อสาร

♦การพูดกับคนที่แตกต่าง

♦การสื่อสารกับคนประเภทต่างๆ

♦การพูดนำเสนออย่างมั่นใจ

♦ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะ SAC

♦เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

  สำหรับผู้นำ ให้น่าเชื่อศรัทธา

♦การขจัดอาการตื่นเต้น

  ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

♦สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

♦เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

♦เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ

♦เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

♦ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

♦ศิลปะการใช้น้ำเสียง

♦การใช้ท่าทางประกอบการพูด

♦สร้างความโดดเด่นในการพูด

♦ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการพูด

♦เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

♦เทคนิคการพูดโน้วน้าวใจ

♦เทคนิคการพูดสุนทรพจน์

♦เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

♦ฝึกปฏิบัติการพูด/วิทยากรให้

  คำแนะนำเป็นรายบุคคล

 

 

ศิลปะการพูด เยาวชน

หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านศิลปะการสื่อสาร ทั้งหลักการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งการพูดและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

การพัฒนาการพูด ฝึกการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต  

คอร์สฝึกพูด จะช่วยทำให้ผู้นำมีการพัฒนาการพูดที่ดี ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีศิลปะในการพูด มีทักษะการพูดดี และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความศรัทธา ไว้วางใจ และเชื่อมั่นต่อตัวผู้นำ

เรียนการพูด ด้วยหลักสูตร  ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะการพูด และปรับปรุงบุคลิกภาพที่ดีขึ้นได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

♦เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

  ให้น่าเชื่อถือศรัทธา

♦การขจัดอาการตื่นเต้น

  ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

♦ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะ SAC

♦สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

♦เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

♦เรียนรู้เทคนิคการพูดต่างๆ

♦เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

♦ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

♦ศิลปะการใช้น้ำเสียง

♦การใช้ท่าทางประกอบการพูด

♦สร้างความโดดเด่นในการพูด

♦ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการพูด

♦เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

♦เทคนิคการพูดโน้วน้าวใจ

♦เทคนิคการพูดสุนทรพจน์

♦เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

♦ฝึกปฏิบัติการพูด/วิทยากรให้

  คำแนะนำเป็นรายบุคคล

 

 

หลักสูตรอื่น

 

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จ

 

หากท่านกำลังมีความรู้สึกว่า ขาดแรงจูงใจ หมดพลัง ขาดกำลังใจ ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้มีแรงจูงใจตนเอง มีพลัง มีกำลังใจ ขวัญดี มีเป้าหมายในชีวิต มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ต้องเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีพลังกำลังใจ คนที่ขาดแรงจูงใจ นั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่มีร่างกายแต่ไม่มีจิตวิญญาณ ยากที่จะประสบความสำเร็จได้

 

ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของแรงจูงใจตนเอง พลังกำลังใจ พัฒนาจิตของตน เพื่อให้เป็นคนที่มีพลังกำลังใจ และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้และนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ได้วางไว้

 

 เนื้อหาหลักสูตร

♦การสร้างแรงจูงใจของตนเอง

♦วิธีการสร้างแรงจูงใจ ไม่ให้ burnout 

♦ความเข้าใจภาวะหมดไฟ

♦ทฤษฎีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

♦การพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ

♦การพัฒนาแรงจูงใจ สร้างพลังกำลังใจ

♦การตั้งเป้าหมายและการวางแผนเพื่อความสำเร็จ

 

 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

♦เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

♦เรียนรู้มนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรม และความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ

♦สร้างรูปแบบความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี

 

เนื้อหาหลักสูตร

♦ความสำคัญของการสื่อสาร

♦การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

♦ความแตกต่างของมนุษย์และความต้องการในด้านต่างๆ

♦ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่าง

♦รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารที่ดี

♦การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

♦ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

การบริการด้วยใจ (Service Mind)

 

หลักสูตรการบริการด้วยใจ จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริการที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ สร้างทัศนคติเชิงบวก มีวิธีการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศ ขององค์กร

 

เนื้อหาหลักสูตร

♦หลักการบริการสู่ความสำเร็จ

♦ความต้องการของลูกค้า

♦บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการบริการ

♦บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก

♦ภาษาท่าทางการแสดงออก

♦ศิลปะการสื่อสาร

♦บทบาทหน้าที่ของตนเอง

♦พัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่ดีมีคุณภาพ

♦การควบคุมอารมณ์ในการบริการ

♦ทัศนคติเชิงบวก

♦ทักษะการสื่อสารกับคนที่แตกต่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 

♦เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี 

  ให้น่าเชื่อถือศรัทธา

♦การขจัดอาการตื่นเต้น

  ประหม่า ตื่นเวที ไม่กล้าพูด

♦ฝึกการสื่อสารเทคนิคเฉพาะ SAC

♦สร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

♦เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง

♦เรียนรู้เทคนิคการพูด

♦เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี

♦ศิลปะการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ

♦ศิลปะการใช้น้ำเสียง

♦การใช้ท่าทางประกอบการพูด

♦สร้างความโดดเด่นในการพูด

♦ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการพูด

♦เทคนิคการพูดเรื่องประทับใจ

♦เทคนิคการพูดโน้วน้าวใจ

♦เทคนิคการพูดสุนทรพจน์

♦เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ

♦ฝึกปฏิบัติการพูด

 วิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล

 

 

 

 

 

   

วิทยากร

ประวัติวิทยากร

อาจารย์พุฒิชาย กิตติมาวิกรม (อ.ต้อง) ศศ.บ.,พบ.ม.(NIDA)

การศึกษา
•ปริญญาโท สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม (Social Development Managemant)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
•ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

•อนุปริญญา สาขาศิลปะการสื่อสาร และการโฆษณา (Communication Arts and Advertising) 
•ประกาศนียบัตร ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน สโมสรธนาคารกรุงเทพ

•Certificate : Safety Officer in Professional Level 

  Safety and Health at work Promotion Association 

•Certificate : Internal Quality Audit (NSTDA)

 

งานวิจัย

•เจ้าของงานวิจัยด้านขวัญกำลังใจ ตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งมีผู้นำงานวิจัย

  ไปใช้ Reference เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก

  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน


การดูงาน
•ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ National University of Singapore and

  Nanyang Technological University

•สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7


ประสบการณ์ทำงาน
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล บริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด, บริษัท กีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บลูริเวอร์ ไดมอนด์ จำกัด,ส่วนพัฒนาพนักงาน ฝ่ายการพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่,

บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ บริษัทธุรกิจบันเทิง เพลง ภาพยนตร์ และสร้างศิลปิน APS Inter Music  และ Lion Record 

ประสบการณ์ด้านรายการวิทยุ
ผู้ร่วมจัดรายการ, ผู้อ่านสปอตโฆษณา, และเสียงจิงเกิ้ล ทางสถานีวิทยุ FM 94.0 MHz

ประสบการณ์ด้านพิธีกรและวิทยากร
• พิธีกร การปาฐกถาธรรม โดย พระพยอม กัลยาโณ,

   พิธีกร การประชุมเชิงวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์,

   งานเปิดกิจการ,งานมงคลสมรส,งานสังสรรค์,และอื่นๆ
• วิทยากรฝึกอบรม ศิลปะการพูดที่ประทับใจ, ศิลปะการสื่อสารสำหรับการขายและ

   การตลาด,การทำงานร่วมกันเป็นทีม,การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ,ระบบ

   ควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC),ระบบบริหารงานคุณภาพ

   มาตรฐานสากล ISO 9000 (International Standard Organization)

 

รางวัลที่ได้รับ

•ได้รับรางวัล การพูดสุนทรพจน์ดีเด่น จากประธานชมรมการพูดแห่งประเทศไทย

•ได้รับโล่ห์รางวัลและได้รับเสื้อสามารถ กลุ่มควบคุมคุณภาพดีเด่น (เป็นประธานและผู้นำเสนอผลงาน)

•ได้รับรางวัล ผู้บริหารระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 (International

  Standard Organization)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

•ผู้อำนวยการและวิทยากร สถาบันพัฒนาบุคคล สปีช อาร์ต เซ็นเตอร์ 

•ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล

 

 

 

 

การศึกษาของอาจารย์ต้อง

Social Development Management

•Social Psychology and Management

•Organization Leadership

  and Decision-Making

•Social Theories

•Thai Social System

•Social Development Theories

•Political and Economic Development

•Public sector and Development 

•Social Research Methodology

•Research: The Morale 

 

Communication Arts

•Theory of Communication

•Fundamentals of Communication

•Communication Development

•Current Affairs for Communication

•Language for Communication

•Mass Communication Laws

•Mass Media

•Briefing and Conference Techniques

•Creative Copy Writing

•Communication Research

Advertising

•Speech for Advertising

•Production of Advertising

•Fundamentals of Advertising

•Advertising Media Planning

•Advertising Business

•Advertising Management

Films,Radio,T.V.Broadcasting

•Principle of Films

•Fundamentals of Films

•Cinematography

•Dramatic Arts

•Acting and Directing

•Radio and T.V. Broadcasting

•Broadcasting Program

•Printed Matters Media Design

•Arts and Photography

•Music Appreciation

 

 

 

ฝึกฝนให้ พูดไพเราะ เหมาะไมตรี
ดุจดั่ง อัญมณี ที่ล้ำค่า
เสริมสร้าง เสริมเสน่ห์ เสริมชีวา
จักเจริญ ก้าวหน้า พานำชัย

สมัครอบรม

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.กรุณาโอนเงินชำระค่าอบรม เพื่อยืนยันการอบรมสัมมนา

   กรุณาชำระเงินลงทะเบียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

2.แจ้งยืนยันการโอนเงินหรือส่งใบสลิปนำฝาก

  ซึ่งเป็นหลักฐานการโอนเงินมาที่
  E-Mail : speechartcenter@gmail.com
  Line : gemcenter
  หรือแจ้งลงใน แบบฟอร์มการชำระเงิน 
  โดยระบุชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรของท่านให้ชัดเจน
  หรือส่งสลิปแนบไฟล์ตอนกรอกสมัครอบรม

3.กรอกสมัครอบรม ลงในแบบฟอร์มสมัครอบรม

breitling bentley replica

แบบฟอร์มสมัครอบรม

หลักสูตร
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
อื่นๆ
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 855-034971-9
ชื่อบัญชี นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา สยามพารากอน
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 630-224629-5
ชื่อบัญชี นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา จามจุรีสแควร์
แนบสลิปโอนเงิน

ชำระเงิน

หมายเลขบัญชีมีดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 855-034971-9
ชื่อบัญชี นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา สยามพารากอน

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 630-224629-5
ชื่อบัญชี นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา จามจุรีสแควร์

แบบฟอร์มชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 855-034971-9
ชื่อบัญชี นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา สยามพารากอน
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 630-224629-5
ชื่อบัญชี นายพุฒิชาย กิตติมาวิกรม
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา จามจุรีสแควร์
แนบสลิปโอนเงิน

ติดต่อเรา

Visit us

153/493 ถนนประขาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

Call us

088-292-6461

Line

gemcenter

Facebook

speechartcenter

Line QR Code
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
สปีช อาร์ต เซ็นเตอร์

 

สถานที่อบรม
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม [แผนที่]
อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ [แผนที่]

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา

แนบไฟล์

ความประทับใจของผู้เรียน

 (คุณอโนทัย ผู้อำนวยการ-ส่วนราชการ)

"ความประหม่า ความตื่นเต้น ได้หายไป ได้รับความรู้เยอะได้เทคนิคต่างๆ

อาจารย์ได้ช่วยทำให้ความมั่นใจเกิดขึ้นมากมาย"

 

(คุณนลินทิพย์ เจ้าของกิจการ)

"ฟาร์มผ่านเข้ารอบรายการ win win war thailand season2

สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน แล้วคะ ขอบคุณอาจารย์ต้อง ที่ทำให้ตุ๊กติ๊กมาถึงวันนี้คะ

ขึ้นอยู่กับการ present เลย ดีที่ได้เรียนฝึกการพูดกับอาจารย์ ประทับใจกับ

หลักสูตรนี้มากเลยคะ ได้นำเอาเทคนิคไปใช้บนเวทีทุกอย่างเลย สุดยอดเลยคะ

ขอบคุณมากคะอาจารย์"

 

(คุณโซลี่ย์ ยูทูปเบอร์)

"จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าที่มาเข้าอบรมในคอร์สนี้

ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีการพูดที่ดีมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีสเต็ปในการพูด

ที่ผ่านมาตัวเองชอบลืมว่าจะต้องพูดอะไร อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเรา

เวลาที่เราพูดออกไป จึงได้มาเทคคอร์สนี้ แล้วก็อาจารย์ไม่ทำให้ผิดหวัง

ได้รับความรู้จากคอร์สนี้ หลายอย่างที่เราไม่รู้ เช่นการพูดในสถานการณ์

ต่างๆ ซึ่งตรงนี้จะนำไปใช้คะ แล้วก็หวังว่าคงจะติดตามช่องยูทูปโซลี่ย์ 

แล้วก็ไปคอมเมนท์กันนะคะ ขอบคุณนะคะ

 

(คุณธนนาถ ล่าม)

"คอร์สนี้เป็นประโยชน์มากเลย วันแรกที่ได้ลองพูดดูได้รู้ข้อเสีย

ของตนเอง ทีนี้อาจารย์ก็ได้ช่วยให้คำแนะนำปรับปรุงให้ ผมคิดว่า

มีประโยชน์มากๆครับ"

 

(คุณพจนีย์ พนักงาน)

"สำหรับตัวฝนเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูด ถ้าเห็นไมค์จะหนีจะไม่กล้า

พูดเลย แต่หลังจากที่ฝึกอบรมไปแล้ว ทำให้ฝนกล้าพูดมากขึ้น ฝนจะ

เอาทักษะการพูดนี้ไปใช้เพราะตอนนี้ฝนไม่กลัวไมค์แล้ว ก็คือเห็นไมค์จะ

วิ่งเข้าใส่เลย แล้วก็มีความกล้ามากขึ้น พูดชัดถ้อยชัดคำขึ้น กล้าแสดง

ออกมากขึ้น ขอบคุณอาจารย์ต้องมากๆนะคะ"

 

(คุณนรมน นักศึกษา)

"ขอบคุณมากนะคะ ได้รับสิ่งดีๆจากอาจารย์เยอะเลย ข้อมูลแน่นมากๆ

ขอบคุณนะคะอาจารย์สำหรับคำแนะนำ"

 

(คุณปุณนภัส Consultant)

"ปุ้นมีความกังวลเวลาจะต้องพูด เป็นคนที่ขาดความมั่นใจในการพูด

การนำเสนองาน ไม่รู้จะพูดอะไรคะ คอร์สนี้ได้เรียนรู้การพูดและการ

แสดงออก ได้รับเทคนิคการพูดที่เป็นประโยชน์จริงๆคะ โอเคดีมากคะ"

 

(คุณนาถยา พนักงาน)

"อาจารย์ต้องใจเย็นมากๆเลยคะ สนุกทุกกิจกรรม ขอบคุณอาจารย์ที่

แนะนำนะคะ สำหรับนุ่นเองเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าพูดเลยคะ มาเรียนแล้ว

ได้เทคนิคการพูดดีๆเยอะ ทำให้กล้าที่จะพูด ทำให้นุ่นมีความมั่นใจ

เยอะขึ้นเลยคะ"

 

(คุณฉันททิตย์ วิศวกร)

"อยู่ที่บริษัทผมได้มีโอกาสเป็นพิธีกรด้วยครับ พอผมได้มาเรียนคอร์สนี้

ทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะในการพูดเทคนิคการพูดที่เป็นประโชน์

มากครับ ซึ่งผมจะได้นำความรู้นี้ไปใช้ในงานต่อไป ขอบคุณอาจารย์ครับ"

 

(คุณมยูร Asst.Manager)

"รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์ต้องครับ เป็นกันเองใจเย็น

หลักสูตรนี้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมการพูดเยอะดีครับ ทำให้มีความมั่นใจ

ในตนเองมากขึ้นครับ"

 

(คุณกฤติน นักศึกษาแพทย์)

"ผมชอบมากเลยครับคอร์สนี้ ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาที่จะต้องพูด

ได้ฝึกทักษะการพูดหลายๆแบบดีครับ ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ"

 

(คุณปริวัฒน์ นักการเมือง/ธุรกิจส่วนตัว)

"ผมได้พัฒนาทักษะการพูด ได้เรียนรู้การสร้างโครงเรื่อง สามารถนำไปใช้

ทั้งการออกงาน การพูดกับคนทั่วไป การใช้น้ำเสียง ท่าทาง ที่อาจารย์สอนให้

2 วันนี้เป็น 2 วันที่ประสบความสำเร็จที่มาเรียนครับ"

 

(คุณอิงอร Manager-Human Resources)

"ดีใจที่ได้มาเรียนกับอาจารย์คะ อาจารย์เป็นอาจารย์จริงๆ พร้อมถ่ายทอด

ความรู้ ทำให้กล้าพูดมากขึ้น ตัวเองเคยดูyoutube มาเยอะ แต่ไม่ได้ช่วย

อะไร ไม่เหมือนมาเรียนกับอาจารย์ แล้วอีกอย่างจำนวนคนที่มาเรียนไม่เยอะ

เกินไป ทำให้มีโอกาสฝึกฝนเต็มที่ เป็นการเรียนที่คุ้มค่าที่สุด และทำให้ได้รู้

เทคนิคที่ไม่เคยรู้มาก่อน ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้การเรียน 2 วัน เป็น 2 วัน

ที่มีความสุขคะ"

 

(คุณจุฑามาศ Sales Department)

"ประทับใจอาจารย์และเพื่อนๆคะ เรื่องการพูดนี่ไม่ถนัด ไม่กล้าจับไมค์เลย

พอมาเรียนไม่ใช่เรียนแต่ทฤษฎี แต่จะเน้นให้ปฏิบัติ ได้ฝึกฝนบนพื้นฐาน

ที่ถูกหลักวิชา ขอบคุณอาจารย์ด้วยคะที่คอยชี้แนะแนวทาง"

 

(คุณสุดสวาท Asst.Supervisor)

"ก่อนนี้เคยอ่านจากเน็ต และดู youtube แต่ไม่ได้ลองทำก็ fail คะ ดีใจคะ

ที่ได้มาเรียน หลังจากที่ขอบริษัทมาเรียน 1 ปีเต็มๆ ที่เลือกมาเรียนที่นี่เพราะ

จำนวนคนไม่เยอะมาก ทำให้เราได้มีเวลาฝึกเยอะ เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เทคนิคการพูด และคอยสอนคอยบอกให้ยิ้ม เพราะปกติ

แล้วเป็นคนยิ้มยาก อย่างที่อาจารย์บอกแหละคะว่ารอยยิ้มจะทำให้มีเสน่ห์"

 

(คุณวรรณวรางค์ Sales Manager)

ที่มาเรียนเพราะว่าต้องการที่จะพัฒนาในการพูด เพราะรู้สึกว่าตัวเองยังมี

skill ไม่ดีพอ หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ รู้สึกเลยว่าได้ผล บรรลุวัตถุประสงค์

ได้เทคนิคดีๆกลับไป ได้ทั้งเพื่อนและมิตรภาพที่ดี ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี

จากอาจารย์ เป็น the best version เลยคะ ขอบคุณอาจารย์ที่ใส่ใจและ

ให้คำติชม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขี้น"

 

(คุณอนงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ)

"เป็นคอร์สที่ทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึกปฏิบัติกันจริงๆ ได้ผลดี

จริงๆ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในงานได้ ขอบคุณอาจารย์นะคะที่เป็น

วิทยากรที่ดี ถ่ายทอดความรู้สึกในการฝึกได้เป็นอย่างดี ได้ทำในสิ่งที่เรา

ไม่เคยทำมาก่อน ฝึกให้เรากล้าแสดงออก ขอบคุณมากนะคะ"

 

(คุณโยษิตา เจ้าของกิจการ)

"ความรู้ที่ได้จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคะ ขอบคุณคุณครู ที่ทำให้โยได้

ในสิ่งที่โยตั้งใจ ได้ความรู้ หนึ่งเลยคือการได้ดึงเอาบุคลิกภาพที่่ดีออกมา

ได้อย่างเหมาะสม สองคือการดำเนินโครงเรื่องที่จะพูดและการใช้ภาษากาย

โยก็ได้ไปเต็มที่ คุ้มค่ามากเลย ขอบคุณคะ และขอบคุณทุกคนที่ได้รู้จักกัน 

ได้เพื่อนได้มิตรภาพที่เข้าใจกัน เป็น the best version คะ"

 

(คุณณัฎฐชัย เจ้าของกิจการ)

"ได้ประโยชน์มากเลยครับ ได้เรียนรู้การพูดต่างๆ การพูดโน้วน้าวจูงใจ

พูดให้เกิดความประทับใจ ผมจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ ในการทำ

ธุรกิจของผมครับ"

  

(คุณฐิติพัฒน์ นักเรียน) 

"อาจารย์สอนดีมากครับ อาจารย์เอาใจใส่ดีมากเลยครับ แนะนำรายคน

ทำให้ได้พัฒนาเต็มที่ ถ้าอาจารย์มีสอนคอร์สอื่นอีกบอกด้วยนะครับ"

 

(คุณจุฑามาศ รับราชการ)

"ได้ผลดีมากๆเลยคะ แต่ก่อนเวลาจะต้องพูดจะสั่นมากๆคะ พอได้มาเรียน

ฝึกพูดกับอาจารย์ หายสั่นแล้วคะ พอกลับไปทำงานแล้วได้รับมอบหมายให้

จัดประชุมแทนหัวหน้า คือจะต้องจัดประชุมเองเลย พอถึงเวลาจะต้องพูด

ไม่สั่นเลยคะ ได้ผลดีมาก อาจารย์สอนดีมากคะ ขอบพระคุณมากคะ"

 

(กันต์กรินทร์ Supervisor)

"ขอขอบคุณอาจารย์นะครับ ดีใจที่ได้ฝึกทักษะการพูด แล้วรู้สึกว่ามีความ

มั่นใจตัวเองมากขึ้น จะได้นำความรู้ที่อาจารย์สอนให้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อไปครับ"

 

(กัญญาภัทร พยาบาล)

"ที่ได้มาเรียนที่นี่ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ สามารถพูดหน้าชั้นได้คะ

ดีคะเป็นประโยชน์มากเลยคะ รู้อย่างนี้มาเรียนนานแล้วคะ ขอบคุณอาจารย์

ที่สอนนะคะ"

 

(ณิศานาถ  นักการเมือง)

"ความสง่างามมาจากบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็น ท่าทางและการพูด ทุกComment

เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขเพื่อประโยชน์ต่อวันข้างหน้า อย่างเช่น การทำมือท่าทาง

แล้วก็ eye contact ก็ต้องปรับปรุง ถ้าไม่มาที่นี่ก็ไม่รู้ตัวเลยอะคะ ขอขอบคุณ

อาจารย์พุฒิชาย ที่ทำให้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะ"

 

(ภวัต Hotel Officer)

"ก่อนที่ผมจะมาเรียน บางส่วนผมอาจจะขาดอะไรบางอย่าง หรือไม่ก็ยัง

ไม่ดีพอ แต่ผลจากการที่ผมได้มาเรียนที่นี่ 2 วันนี้ ผมรู้สึกเลยว่าบางสิ่งที่เรา

ไม่รู้ตัว เราเก่งขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้สังเกต เช่น ข้อด้อยของผมคือการพูดไว

ผมรู้สึกว่าผมคุมสติตัวเองได้มากขึ้น และพูดได้ช้าลง ได้แก้จุดด้อยของตัวเอง

เราคิดถูกมาก ที่ได้มาเรียนที่นี่ครับ คุ้มค่ามากๆ ขอบคุณครับ"

 

(กุสุมา พยาบาล)

"ขอบคุณอาจารย์ต้องนะคะ ที่ได้สอนให้คำแนะนำ ปกติตัวเองจะไม่ค่อย

กล้าจับไมค์ เวลามีการพูดการถามจะนิ่งเงียบ เวลาจับไมค์แล้วจะพูดอะไร

ไม่ค่อยออกเลยคะ แต่มาที่นี่ด้วยบรรยากาศอบอุ่น ทุกคนเป็นกันเอง แล้ว

ตัวเองได้ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ได้แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง

เช่นการพูด เอออา ทำให้ต้องพยายามคุมสติและพัฒนาให้ดีขึ้น"

 

(วุฒิศักดิ์ Manager)

"ก่อนอื่นต้องกล่าวขอบคุณอาจารย์นะครับ และเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้

ซึ่งกันและกัน ผมยอมรับว่าผมไม่มีความมั่นใจในการพูดก่อนที่จะมาที่นี่ แล้ว

ผมมีคำถามมากมายที่ถามอาจารย์ว่า ผมจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไร หลังจาก

2 วันที่ผ่านมา ทำให้ผมรู้ว่าการพัฒนาในจุดเล็กๆ เช่นการยืน ท่าทาง การให้

เตรียมตัวไม่กี่นาทีแล้วออกมาพูด วันนี้ผมกล้าบอกว่า สิ่งที่ผมพัฒนาคือ ขณะ

ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ ผมไม่มีอาการสั่นเลย ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผม

พัฒนาขึ้นใน 2 วัน ขอบคุณทุกกำลังใจที่บอกผมว่า ผมยังมีดีอยู่ในตัวเอง

ขอบคุณครับ"

 

(คุณสรวิศ นักการเมือง/นักธุรกิจ)

"รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเลยครับ ดีขึ้นเลยครับได้รู้ตัวเองว่าจะต้อง

ปรับแก้อะไร ขอบคุณครับอาจารย์"

 

(คุณจิรัฏฐ์ หัวหน้าจัดซื้อ)

"เนื้อหาเข้มข้นมากเลยครับ ได้รับเทคนิคต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นใน

ตนเองมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ"

 

(คุณเฉลิมพล หัวหน้าการตลาด)

"ขอบคุณมากครับอาจารย์ ผมจะนำความรู้ที่ได้ นำเทคนิคต่างๆไปปรับ

ใช้ในงานครับ"

 

(คุณธนวดี Sale Support Manager)

"ขอขอบคุณอาจารย์ต้อง ที่ได้ให้เทคนิคต่างๆ แล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจ

ให้กับจิ๊บมากขึ้น ก่อนมายอมรับว่าประหม่ามากเวลาจะต้องพูดต่อหน้าคน

แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ประหม่าแล้วคะ มีความมั่นใจมากขึ้นคะ"

  

(คุณธีระพงษ์ นักการเมือง/ธุรกิจส่วนตัว)

"สำหรับผมนอกจากจะได้พัฒนาทักษะการพูดให้ดีขึ้นแล้ว ก็ได้ในเรื่อง

ของพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งมีส่วนสำคัญ บุคลิกภาพจะสร้างความน่าเชื่อถือ

มากกว่าเดิม ที่มาเรียนก็ได้สิ่งดีๆไปพัฒนาตัวเอง ขอบคุณครับอาจารย์"

 

(คุณวาสนา ผู้จัดการ)

"เรามีปัญหาว่าเป็นผู้บริหารที่ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องการพูด

ที่ชุมชน หรือการพูดนำเสนองาน ก็เลยมาเข้าคอร์สนี้ ดังนั้นการมาเรียน

ในครั้งนี้สิ่งที่ได้รับคือ เรื่องแรกก็คือได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง จากที่เห็นคลิป

ตัวเองก็มองเห็นว่าบุคลิกภาพยังไม่ได้ กับอยางที่สอง คือเรื่องของการพูด

ที่เร็วเกินไป สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้คือ ได้ปรับปรุงบุคลิกภาพ แก้เรื่องการพูด

ที่เร็ว ก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่มาเรียนวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากคะ

ที่แนะนำได้เป็นอย่างดีคะ"

 

(คุณดวงใจ นักเรียน)

"ตัวเองจะไม่ค่อยมีทักษะในการพูด จะเป็นคนเกร็งมาก แล้วก็เดี๋ยวนี้

ต้องพรีเซนต์งานบ่อย เทอมหน้าก็ต้องไปทำคลิปงาน เคยลองฝึกพูด

หน้ากระจกบ้าง ซึ่งคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อ

คุณพ่อก็หาข้อมูลให้ แล้วเจอสถาบันนี้ รู้สึกว่าตัวเองกล้าพูดมากขึ้น

ได้พัฒนาทักษะการพูดมากขึ้น ขอบคุณคะ"

 

(คุณวริษฐา นักศึกษา)

"จริงๆอุ๋ยจะต้องมีการพรีเซนต์อยู่บ่อยมากๆ ซึ่งสนใจทางด้านการพูดอยู่แล้ว

ก็เลยมาเทคคอร์สที่นี่คะ ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่มาเรียนในครั้งนี้

ทุกคนเลยนะคะ ที่นี่อบอุ่นมาก แล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเอง และที่มากไปกว่านั้น

คือ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไป ก็จะพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณนะคะ"

 

(คุณกิติพัฒน์ ธุรกิจส่วนตัว)

"อาจารย์สอนเรื่องบุคลิกภาพให้ดูสมาร์ท สอนให้ผมกล้าพูดมากขึ้น 

มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จากที่ไม่มั่นใจในตัวเอง พูดจาติดๆขัดๆ

ฝึกให้คิดก่อนพูด ทำให้เริ่มพูดได้ดีขึ้น"

 

(คุณดนัยพร พนักงานขาย)

"ก่อนหน้านี้มีข้อสงสัยเสมอว่าจะทำยังไงให้ตัวเองพูดเก่ง ผมมีความคิด

ที่จะตั้งกล้องข้างหน้าแล้วพยายามฝึกฝนที่จะพูด แต่ว่าเราอาจจะได้

คอมเมนต์ที่มาจากตัวเราคนเดียว ที่นี่ก็เป็นสถานที่ๆหนึ่งที่สร้างโอกาส

ในการได้มาเรียนกับทุกๆท่าน รวมถึงได้คอมเมนต์จากอาจารย์ 

ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาต่อจากนี้ ซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่า

มีค่ามากๆ ขอขอบคุณทุกๆท่านและขอขอบคุณอาจารย์ครับ"

 

(คุณสุดา Finance)

"รู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ประหม่าในการพูด แล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาพูดนะคะ

ที่จริงก็จะมาอบรมเรื่องการพูดเนี่ย ได้เตรียมตัวมานานมากแล้ว ว่าจะมาๆ

แต่ก็ไม่ได้มาสักที จนครั้งนี้ถือว่าได้ชนะใจตัวเอง ที่ว่าได้ตัดสินใจมาเรียนได้

จะได้นำเอาคำแนะนำของอาจารย์ไปปรับปรุง เพื่อให้ได้เกิดผลมากที่สุด

และคิดว่าจะได้ประโยชน์ต่อตัวเองในวันข้างหน้า ขอบคุณนะคะ"

GALLERY